Privacy & cookies

versie december 2020

Dit is zowel het Privacy- & cookiebeleid van Green Mobility Group Europe B.V. (GMGE), handelend onder de naam GMGE, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80809014, inzake de website driveseres.nl en alle overige websites van GMGE. Het privacybeleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door GMGE door middel van het klantensysteem en de websites van GMGE alsook de bij GMGE in gebruik zijnde app’s. De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door GMGE. GMGE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website(s). Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de websites van GMGE. GMGE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die niet van GMGE zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens het privacybeleid en disclaimer van die andere website te raadplegen.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID)
GEBRUIK VAN ONZE DIENST(EN)/WEBSITE(S)
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van GMGE of één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van GMGE en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van GMGE. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van GMGE -mailings altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door GMGE gebruikt. GMGE verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en GMGE. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Om onze dienst te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens in een land buiten de Europese Economische Ruimte (Verenigde Staten). Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een dergelijke doorgifte toegestaan mits wij passende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op juiste en veilige manier worden verwerkt. Wij hebben of zullen (toekomstige klant) daarom in overeenstemming met artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG en artikel 7.5 van de algemene voorwaarden met deze partij een modelcontract sluiten op grond waarvan doorgifte aan deze partij is toegestaan. Daarnaast zullen we door middel van een aanvullende verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG en artikel 7.4 van de algemene voorwaarden) aanvullende afspraken maken met deze partij over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN
GMGE bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

COOKIEBELEID
Voor haar website(s) maakt GMGE gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. De technische cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, denk daarbij aan bijvoorbeeld het bijhouden van de inlogstatus of voor het vergelijken van voorraadauto’s. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van de gebruiker bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de bruikbaarheid van de websites te optimaliseren en deze beter te laten aansluiten op uw gebruik. De effectiviteit van online campagnes wordt berekend. Daarnaast maken de sites op enkele pagina’s ook gebruik van externe cookies. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde webpagina’s te delen via uw social media, maar ook geeft het ons inzicht in het website- gedrag. Daarmee kunnen we onze website(s) verder optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. De gegevens die wij hiermee vergaren worden nooit aan derden doorverkocht en slechts gebruikt om het gebruik van onze website(s) te analyseren.

OVERZICHT GEBRUIKTE EXTERNE COOKIES
Google Analytics
Google Analytics is een service aangeboden door Google. Voor marketeers worden gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:

dataverzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views, time/date). Pseudonymous (IP address);
data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met derden;
bewaartermijn: 26 maanden.

WIJZIGINGEN
Het Privacy- & cookiebeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van GMGE. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.